Biologické hodnocení

Podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je každý, kdo zamýšlí uskutečnit závažný zásah, který by se mohl dotknout zájmů chráněných podle části druhé (Obecná ochrana přírody a krajiny), třetí (Zvláště chráněná území) a páté (Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů) uvedeného zákona, povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen „biologické hodnocení“), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu.

Biologické hodnocení se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.

Provedení biologického hodnocení se neuloží, pokud je hodnocení, které splňuje požadavky kladené na biologické hodnocení, součástí jiného ekologického hodnocení záměru podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního prostředí, tedy především podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Biologické hodnocení mohou podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny provádět pouze osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí za podmínek stanovených vyhláškou č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podrobnosti biologického hodnocení jsou upraveny v § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.