Atlas krajiny ČR

O Atlasu krajiny ČR

Atlas krajiny ČR je první komplexní atlasové dílo v samostatné éře České republiky. Poprvé jsou v atlase zařazeny mapy ČR v měřítku 1 : 500 000. Po několika desetiletích je vyplněno bílé místo v oblasti souborných tematických mapových děl. Přínosem Atlasu krajiny ČR jsou analytické a syntetické mapy, vytvořené moderními kartografickými a geoinformačními nástroji, umožňující náhled na velmi složitý a zároveň křehký systém vyjádřený slovem „krajina“. Podle mezinárodně schválených kritérií lze toto dílo nazvat národním atlasem.

Atlas krajiny ČR vznikl jako výsledek veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí realizovaný projektem výzkumu a vývoje SK/600/1/03.
Řešitelem projektu byl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Dostupnost Atlasu krajiny ČR

Atlas krajiny ČR je neprodejná publikace. Je poskytován zdarma a to pro nekomerční výchovné, vzdělávací a popularizační účely. Je distribuován zejména orgánům státní správy, samosprávám, vědeckým pracovištím, školám, knihovnám, muzeím, odborným zájmovým společnostem apod.

Atlas krajiny ČR není poskytován fyzickým osobám a není možné ho zakoupit.

Atlas krajiny ČR by měl být dostupný v řadě veřejných knihoven a i v dalších organizacích, které poskytují služby pro veřejnost. Průběžně aktualizovaný seznam těchto organizací, které již Atlas krajiny ČR obdržely, je k nahlédnutí zde (PDF, 424 kB ).

Distribuce Atlasu krajiny ČR pro více než 1000 knihoven z celé ČR probíhá od února 2013.

Atlas krajiny ČR distribuuje VÚKOZ na základě pověření Ministerstva životního prostředí.

Níže naleznete náhledy tohoto unikátního mapového díla.

Obsah Atlasu krajiny ČR (PDF, 23MB)

Atlas krajiny ČR je zpracován na 332 stranách a obsahuje přesně 1 137 číslovaných objektů. V nich je 906 mapových prvků a 767 nemapových prvků (grafy, tabulky, obrázky atd.). V základním měřítku 1 : 500 000 je zpracováno 41 map. Nejčetnějším měřítkem s 342 položkami je měřítko 1 : 2 000 000. Ostatní měřítka jsou zastoupena následovně: 1 : 1 mil (83 map), 1 : 1,5 mil (29 map), 1 : 3 nebo 4 mil (218 map). Zbývá ještě 193 výřezů map převážně velkých měřítek. Kromě mapových prvků jsou zařazeny i nemapové prvky dosahující 767 položek (jsou to fotografie, texty, tabulky, grafy, kresby, schémata apod.).

Atlas krajiny ČR je rozdělen do osmi základních kapitol.

  • První kapitola s názvem Krajina – předmět studia (PDF, 64MB) má dvě podkapitoly: 1.1. Pojetí krajiny (6 stran) a 1.2. Historické a současné dokumenty o krajině (21 stran). V ukázkách je zobrazena krajina od topické úrovně, až po makrochorickou. Rozmanitost mapové tvorby je znázorněna od roku 1518 po současnost.
  • Druhá kapitola – Geografická poloha (PDF, 92MB) – se člení na podkapitolu 2.1. Svět (2 strany) a 2.2. Evropa a Česká republika (17 stran). V ní jsou publikovány přírodní a ekonomické poměry Evropy, dále fyzickogeografická mapa a mapa administrativního členění ČR.
  • Třetí kapitola – Historická krajina (PDF, 212MB) – je složena ze čtyř subkapitol: 3.1. Formování státu a správy území (8 stran), 3.2. Procesy změn v krajině (6 stran), 3.3. Vývoj využívání krajiny (6 stran) a 3.4. Historická přírodní rizika (3 strany). Zachycen je mj. vývoj státního území, zaměstnanosti, využívání krajiny, přírodní a antropogenní rizika. Velmi zajímavou mapou jsou půdorysné typy sídel prezentované v osmi základních typech pro 17 503 položek.
  • Čtvrtá kapitola – Přírodní krajina (PDF, 347MB) – začíná netradiční podkapitolou 4.1. Energie (2 strany). Následují standardní složky krajinné sféry: 4.2. Ovzduší (6 stran), 4.3. Geologické podmínky (10 stran), 4.4. Reliéf (10 stran), 4.5. Vodstvo (8 stran), 4.6. Půda (6 stran), 4.7. Rostlinstvo a živočišstvo (14 stran), doplněné o podkapitolu 4.8. Typy přírodní krajiny (3 strany). Ve čtvrté kapitole čtenář najde celkem 10 map zpracovaných v měřítku 1 : 500 000, včetně nově publikovaných map pojednávajících o geologické stavbě a geomorfologických poměrech. V rámci mapy přírodní krajiny bylo vymezeno na 271 typů.
  • Pátá kapitola – Současná krajina (PDF, 347MB) – byla rozdělena na čtyři podkapitoly: 5.1. Obyvatelstvo (6 stran), 5.2. Sídla a osídlení (8 stran), 5.3. Ekonomické aktivity v krajině (16 stran), 5.4. Využívání krajiny (13 stran). Barevně velmi působivou je mapa typů současné krajiny, tvořená 5 typy a 35 subtypy.
  • Šestá kapitola – Krajina jako dědictví (PDF, 269MB) – je složená ze tří subkapitol: 6.1. Ochrana přírodní krajiny (30 stran), 6.2. Ochrana kulturního dědictví (20 stran), 6.3. Přírodní a kulturní významnost krajiny (5 stran). Tato kapitola se zabývá významnými částmi krajiny, přírodními zdroji a kulturními hodnotami, které se nám dochovaly z předchozího období. Zařazeny byly mapy ochrany přírody a krajiny, přírodních zdrojů a památkových objektů, jako zvláště chráněná území, evropské lokality Natura 2000, chráněné i nechráněné památky.
  • Sedmá kapitola – Krajina jako prostor pro společnost – má tři části: 7.1. Přírodní a antropogenní rizika (PDF, 68MB) (10 stran), 7.2. Kvalita životního prostředí (PDF, 354MB) (32 stran) a 7.3. Limity a potenciály krajiny (21 stran). Syntetické mapové výstupy zařazené do sedmé kapitoly by nebylo možné zpracovat v takové podrobnosti bez moderních kartografických metod využívajících nástroje GIS a další softwarové vybavení. Všechny tyto mapy – Stresové faktory životního prostředí, Potenciál energeticky využitelné pšeničné slámy, Geologické limity a geofaktory v krajině, Legislativní ekologické limity a Únosnost krajiny – jsou vyhotoveny v měřítku 1: 500 000. V závěru oddílu 7 je prezentován možný vliv globálních změn klimatu na vegetační stupně. Poukazuje na předpokládaný úbytek bukového a smrkojedlového vegetačního stupně.
  • Poslední, osmá kapitola – Krajina v umění (PDF, 33MB) – obsahuje 45 maleb a grafik předních českých malířů krajiny.

Ocenění Atlasu krajiny ČR

Na mezinárodním veletrhu knihy v Praze v květnu 2011 byl Atlas krajiny ČR vyhodnocen jako nejlepší mapové dílo České republiky v roce 2010. Českou vědeckou kartografickou atlasovou tvorbu a v širším pohledu i iniciátora a garanta díla – Ministerstvo životního prostředí - atlas prezentoval v rámci národní mapové tvorby v Paříži na 25. světovém kongresu kartografů v červenci 2011. Jedním z pořadatelů byla Mezinárodní kartografická asociace (ICA), která je nejvyšší celosvětovou vědeckou kartografickou organizací sdružující většinu států světa. Atlas krajiny ČR zvítězil v kategorii regionálních a národních atlasů. Zároveň Atlas krajiny ČR byl zařazen do prestižního přehledu mapa měsíce za celý Svět, který spravuje na svých webových stránkách ICA – mapa Světa za říjen 2012.