Aktuality v ochraně půdy

11. 5. 2017 Dne 9. května 2017 byl ve Věstníku MŽP (ročník XXVII, částka 4, duben 2017) uveřejněn Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu při revizi katastru nemovitostí.

Uvedený pokyn se zabývá postupy při revizích údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, vymezuje spolupráci katastrálního úřadu a orgánu ochrany ZPF a v příloze uvádí typové příklady.

2. 2. 2017 Dne 1. 2. 2017 byl ve Věstníku MŽP (ročník XXVII, částka 1, leden 2017) uveřejněn aktualizovaný Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů k aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. a ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb., včetně příloh.

Společný metodický pokyn byl aktualizován v návaznosti na změnu č. 184/2016 Sb. zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Uvedený metodický pokyn se zabývá především problematikou veřejné podpory a veřejně prospěšné stavby umísťované v proluce.